บล็อก

“สิทธิดิจิทัล” คืออะไร? คำว่า “สิทธิมนุษยชน” มีนิยามที่ชัดเจนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงกับกฎหมายจำนวนมาก ขณะที่คำว่า “ดิจิทัล” “เทคโนโลยี” หรือ “อินเทอร์เน็ต” ยังคงเป็นที่ถกเถียง ถูกตีความอย่างกว้างขวางและหลากหลายกว่า...

ด้วยประโยชน์ของการแปลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นนี้ย่อมช่วยเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในภูมิภาคของเรา ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม จึงได้เลือกแปลบทความทั้งสามชิ้นของ Jun-E Tan ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาษาไทย โดยธีรดา ณ จัตุรัส ผู้ที่ยินดีอาสาสมัครมาช่วยแปลบทความในซีรี่ย์ที่เกี่ยวกับ AI ซึ่งปัจจุบันธีรดาทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนนโยบายทางด้านการศึกษาของ UNESCO Paris หลังจากจบการศึกษาทางด้านการสื่อสารดิจิทัล ด้วยปริญญาปรัชญา (MPhil in Digital Communications) จากมหาวิทยาลัย University of Westminster ในลอนดอน...

ในบทความนี้ เราจะมาพิจารณากันในรายละเอียดว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้เป็นอาวุธเพื่อนำมาละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (civil and political rights – CPR) เช่น สิทธิในการมีชีวิตและสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง และรวมทั้งสิทธิในการแสดงออก เสรีภาพของปัจเจกบุคคล สิทธิในการนับถือศาสนา การสมาคม และสิทธิอื่นๆ...

บทความนี้เป็นบทความที่สองในซีรีย์บทความที่เกี่ยวกับผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่มาจากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในประเด็นนี้...

แม้เราจะเห็นคำว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายไปทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสื่อสารของเราในแต่ละวัน แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ยังถือว่ามีอยู่น้อยมากในกลุ่มภาคประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นคำถามที่ว่า 1) AI คืออะไร 2) แล้วมีการนำ AI ไปประยุกต์ใช้อะไรบ้างในปัจจุบันโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ 3) รวมไปถึงอะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI กับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4) และยุทธศาสตร์การทำงานที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเป็นอย่างไร...